Niveau:

Difficulté:

Long Hổ Quyền

Long môn ngư vượt thủy
Hổ khẩu viên thượng phi
Long hổ phong vân hội
Hổ long đồng xuất vũ
Hồi đầu long hổ tụ 

Fermer