Difficulé:

Nhu Khí Công Quyền Số 1

Nguyên thần vận thủ khai
Thủ túc hiệp thiên đài
Trọng tâm trung quán định
Ðinh phối hồi mã lai
Nghênh phong hoàng hạt triển
Thoái bộ song thủ khai
Hồi tấn phiên thân quyết
Hồng lộc lãng thiên thai
Hướng thiên song long vũ
Hồi thủ đáo viên giai 

Fermer