Difficulé:

Nhu Khí Công Quyền Số 2

Thoái bộ vận nguyên thần
Tả hữu phiên đảo thân
Song long khai sơn chưởng
Thoái tả trực chỉ quan
Hoàn thủ luân trụ cước
Hậu luân tiền chưởng nhan 
Hoành đinh phất thủ khán
Ðăng sơn chuyển song loan
Ðảo thủ nghê thường khúc 
Cung thủ hồi đầu luân
Ðộc cước bình trung xã
Hoàn thủ định nguyên thần

Fermer