Nom:

Thập Tứ Quyền

Le nom du đòn luyện est composé de:
– Thập Tứ: Croix. 
– Quyền: les bras. Sous-entendu quyen phap: pratique des bras (dans le sens leçon).

Traduction: Leçon de la croix. 

Niveau:

Đòn luyện de niveau sơ đằng.
Première forme de chiến lược du programme d’enseignement.

Difficulté :

Composition:

Le đòn luyện regroupe les 10 chiến lược trinh do 1. 
Il est composé de 55 mouvements répartis en 2 parties.

Chaque partie regroupe 5 chien luoc, les impaires (1,3,5,7,9) pour la première et le paires (2,4,6,8,10) pour la seconde.

Thập Tứ Quyền

Khai thủ thập tự quyền
Quyết nhập nội tranh tiên
Cước bộ, đạo, quyền, dực
Liên chi đã nhỡn tiền
Trực chỉ phạt tam điểm
Phiên tả đã câu liêm
Chuyễn hữu phi long tuyến
Luân thân trảm nhị biên
Phi cước tam long giáng
Hồi mã tọa trung bình
Song thủ trực địa tạng
Ðạt chí nguyện bình sinh
Luân nhị thập tự nhai
Tả xung trãm hửu đài
Thôi cước xuyên sơn bích
Liên đao hổ cước lai
Thoái hữu phục mã công
Luân thân hoành lập tấn
Phi nhị cước bàn long
Lục Thức hoàn môn trấn 

Fermer