Nom:

Tứ Trụ Quyền

Le nom du đòn luyện est composé de:
– Tứ: Quatre.
– Trụ: pilier

– Quyền: les bras. Sous-entendu quyen phap: pratique des bras (dans le sens leçon).

Traduction: Leçon des quatre piliers. 

Niveau:

Đòn luyện de niveau sơ đằng.
Première forme de Phan don co ban du programme d’enseignement.

Niveau lam đai đệ tam cấp du programme d’enseignement du mon phai.

Difficulté:

Composition:

Le đòn luyện regroupe les 16 Phan don trinh do 1. 
Il est composé de 77 mouvements répartis en 4 parties.

La première partie se compose du Khai quyen et d’une présentation des 4 coups de poing de base: thang, moc, Lao , muc.

La deuxième partie se compose des 6 thé Phan dam: thang, moc, Lao ( gauche et droit).

La troisième partie se compose des 6 thé Phan dam: muc, thap, tu do ( gauche et droit pour les deux premiers et 1-2 pour le dernier)

La quatrième partie se compose des 4 thé Phan da: thang, canh, tat, dam et d’une présentation des 4 piliers.

Tứ Trụ Quyền

Khởi vũ phong loan chưởng
Thủ bộ tứ hoạt quyền
Kháng long trực hữu hướng
Liên phá quyền tả biên
Phiên thân hoàn kiếm thủ
Tả hữu tấn song câu
Luân thân đoạt thiên trụ
Song đao trảm mã đầu
Thoái tả trực cước tiền
Luân phá hạ câu liêm
Liên đoạt hạ song thức
Phạt nhị hổ long quyền
Phản tứ bộ cước phi
Trực, hoàn, bàn long cước
Hàng long, cầm hổ qui
Tứ trảm hoàn tâm ước 

Fermer